slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

NHỮNG TÌNH TIẾT LOẠI TRỪ TÍNH CHẤT NGUY HIỂM CHO XÃ HỘI CỦA HÀNH VI

A.  PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG:

I.  TẠI KHOẢN I, ĐIỀU 13, BỘ LUẬT HÌNH SỰ

“Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích Nhà nước, của tập thể, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách tương xứng người có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm”

-     Quyền của mọi công dân là nghĩa vụ đạo đức.

-     Đối với người trực tiếp bảo vệ – chống tội phạm. Bảo vệ tính mạng tài sản của mọi người – nghĩa vụ pháp lý       

 • Ø Ý Nghĩa: Lôi cuốn, đông viên quần chúng nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật. Và trên chừng mực nào đó có ý nghĩa ngăn ngừa tội phạm xảy ra.

II. ĐIỀU KIỆN CỦA PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

a.  Điều kiện thuộc về hành vi xâm hại:

Hành vi xâm hại phải là hành vi phạm tội hay rõ ràng có tính chất nguy hiểm đáng kể cho xã hội.

-   Hành vi phạm tội (Có cấu thành tội phạm, có thể không cấu thành )

-   Hành vi không phạm tội nhưng gây nguy hiểm đáng kể, không có năng lực trách nhiệm hình sự, chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Ví dụ: Điện lưới rơi làm chết người

-     Sự xâm hại không đáng kể sự chống trả không coi là phòng vệ chính đáng .

Hành vi xâm hại phải gây thiệt hại hoặc đang đe dọa gây thiệt hại. Thực sự và ngay tức khắc cho những lợi ích và được bảo vệ

Trường hợp:

Sự xâm hại đã kết thúc                Sự chống trả không được coi là phòng vệ chính đáng

Mục đích, động cơ đạt được

Trong trường hợp người phòng vệ tưởng tượng rằng sự xâm hại là chưa kết thúc và căn cứ vào các tính tiết vụ việc thấy rằng trong những điều kiện cụ thể đấy người phòng vệ không thể đánh giá được tình hình và không thể nhận biết được sự xâm hại đã kết thúc thì hành vi chống trả đó được coi là sự phòng vệ chính đáng.

b.   Điều kiện thuộc về hành vi phòng vệ :

-     Thiệt hại do hành vi phòng vệ gây ra phải là do chính người xâm hại.

-     Hành vi phải tương xứng với hành vi xâm hại tức là không có hành vi chênh lệch quá đáng giữa hành vi phòng vệ với tính chất và mức độ nguy hiểm    

Đáng giá tương xứng hành vi phòng vệ và hành vi xâm hại.

-     Căn cứ vào các tình tiết liên quan hành vi phòng vệ và hành vi xâm hại.

-     Tầ m quan trọng khách thể bị xâm hại: bí mật quốc gia, tính mạng, sức, khỏe.

-     Hậu quả mà hành vi phòng vệ gây ra và hậu quả hành vi xâm hại gây ra hoặc sẽ gây ra.

-     Công cụ, phương tiện mà hai bên sử dụng.

-     Nhân công người xâm hại và người phòng vệ.

-     Cường độ của sự xâm hại (Mãnh liệt không?)

-     Thời gian, địa điểm, hoàn cảnh diễn ra sự việc.

-      Trạng thái tâm lý của người phòng vệ nhiều khi không đành giá được tình hình cho nên không thể lựa chọn được phương tiện, phương pháp chống trả thích hợp nhất là trong trường hợp bị tấn công bất ngờ.

III.  TÓM LẠI.

-  Sự tấn công đang là hiện tại xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, lợi ích tập thể hoặc lợi ích chính đáng của công dân.

-  Hành vi tấn công của người xâm hại là cơ sở của quyền phòng vệ chính đáng khi hành vi đó còn đang xảy ra hoặc đe dọa xảy ra ngay tức khắc .

-  Hành vi tấn công có thể đủ yếu tố cấu hình phạm tội nhưng cũng có thể không cấu thành.

-  Xét về thực tế người chống trả không đủ thời gian xét hành vi xâm hại có phải là tội phạm hay không.

-  Sự chống trả một cách tương xứng người đang có hành vi tấn công.

-  Sự tương xứng ở đây nói về biện pháp chống trả. Bao gồm cả về phương tiện, phương pháp và thiệt hại với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi tấn công đặt trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể.

B. VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

1.  THEO KHOẢN 2, ĐIỀU 13, BỘ LUẬT HÌNH SỰ

          “ Nếu hành vi chống trả rõ ràng là quá đáng tức là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì người có hành vi đó phải chịu trách nhiệm hình sự”.

-   Tức hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi rõ ràng không tương xứng, tức là người phòng vệ trong trường hợp cụ thể sử dụng phượng tiện công cụ rõ ràng quá đáng. Gây thiệt hại rõ ràng quá mức: gây thương tích nặng, chết người.

-  Hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Người đó phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên hành vi đó xuất phát từ việc bảo vệ lợi ích hợp pháp chống lại hành vi xâm hại cho nên hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được coi là tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

   Có hai trường hợp có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, phải chịu trách nhiệm về tội độc lập.

 • Đó là tội giết người, tội gây thương tích, cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
 • Song song hình phạt với những tội phạm này giảm nhẹ một cách đáng kể so với tội phạm gây ra hậu quả cùng loại phải thực hiện do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

II. TÓM LẠI:

          Nếu hành vi chống trả rõ ràng là quá đáng (phương tiện – phương pháp) những hành vi xâm hại chưa đòi hỏi phải dùng như vậy thì người có hành vi đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

C. PHÒNG VỆ TƯỞNG TƯỢNG

    Là trường hợp người không bị tấn công thật sự nhưng lầm tưởng là sự tấn công của người khác nên đã gây thiệt hại cho họ.

    Có 2 trường hợp:

-     Không có sự tấn công nào cả những người này tưởng có sự tấn công

-     Có sự tấn công nhưng đã nhầm lẫn kẻ tấn công.

      Cả 2 trường hợp trên đều không được coi là phòng vệ chính đáng

-  Phòng vệ tưởng tượng là một dạng sai lầm về sự việc: Trách nhiệm của người phòng vệ tưởng tượng được giải quyết trên nguyên tắc sai lầm về sự việc. Căn cứ vào các tình tiết cụ thể thấy rằng người phòng vệ tưởng tượng không tểh nhận thức được sai lầm của mình rằng sự tấn công. Thì người đó không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này người đó không có lỗi

   Nếu người có nhận thức được thì luật buộc họ phải nhận thức được và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Lưu ý: Cả 2 trường hợp dưới đây đều phải chịu trách nhiệm hình sự

-    Khi thi hành xâm phạm xảy ra rồi   àphòng vệ quá muộn.

      -    Khi hành vi xâm phạm chưa xảy ra  à phòng vệ quá sớm

D – TÌNH TIẾT CẤP THIẾT.

I. THEO KHOẢN 1, ĐIỀU 14, BỘ LUẬT HÌNH SỰ:

“Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác nà không còn cách nào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm”

II. ĐIỀU KIỆN:

-     Sự nguy hiểm đang xảy ra là sự nguy hiểm đang diễn ra một cách thực tế đã bắt đầu và chưa kết thúc.

-     Không còn cách nào khác là phải hành động gây ra một thiệt hại.

-     Thiệt hại gây ra trong tình thế cấp thiết nhỏ để bảo vệ thiệt hại lớn cuối cùng hậu quả vẫn xảy ra thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ví dụ: Một người gây thiệt hại nhỏ để bảo vệ thiệt hại lớn cuối cùng hậu quả vẫn xảy ra thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như A ra lệnh vứt hàng xuống sông để cứu tàu nhưng tàu vẩn chìm è A không phải chịu trách nhiệm hình sự.


hỗ trợ online

Hỗ trợ online

Hotline:

video - Clip

Fanpage

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac14
 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac14
Về đầu trang